muluki dewani samhita

मुलुकी देवानी संहितामा सम्पत्तिसम्वन्धि व्यवस्था (सम्पत्तिका प्रकार)

यहाँ मुलुकी देवानी संहितामा उल्लेख गरिएको व्वस्थाअनुसार कस्तो सम्पत्तिलाई निजी, सार्वजनिक, र सरकारी मानिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।