muluki ain updated nepal

गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ मा संशोधन

सेयर गर्नुहोस्

गाली र बेइज्जती ऐन, २०१६ को –
(१) दफा १ को उपदफा (३) मा रहेको “अधिराज्य” भन्ने शब्द झिकिएको छ ।
(२) दफा ४ को उपदफा (२) मा रहेका “राष्ट्र सेवकहरुको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन,
२०१३” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९” भन्ने शब्दहरु
राखिएका छन् ।

Facebook Comments

सेयर गर्नुहोस्
','

' ); } ?>